Чем почистить легкие после курения ацц Симптоми панкреатит фото Атенолол кардиопротективное действие
E-mail: faq@zdorovenkin.ru

 

Напрямки навчання на 2014 - 2015 навчальний рiк

 

 Короткострокові семінари

 

 Стратегічне управління та планування

 

 

Национальный Центр Подготовки Банковских Работников Украины (НЦПБРУ)

 1. Фінансовий менеджмент в банку
 2. Система стратегічного планування та управління діяльності банку
 3. Бізнес-процеси в банку: впровадження, управління, оптимізація
 4. Управління бізнес-процесами в банку: методика, організація та автоматизація
 5. Засоби та методи документування бізнес-процесів, досвід впровадження процесних підходів в банківських установах
 6. Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській дiяльності
 7. Технологія планування і бюджетування в банку
 8. Сучасні методи бюджетування та ціноутворення в бізнес-лініях банку
 9. Стратегічний управлінський облік в банках
 10. Принципи та форми побудови автоматизованого управлінського обліку
 11. Оцінка прибутковості банківського бізнесу
 12. Оцінка та аналіз діяльності банків
 13. Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України
 14. Технологія проведення розрахунків показників фінансового стану банку. Використання методів оцінки ризиків для аналізу ефективності діяльності банку
 15. Технологія управління витратами в банку
 16. Основи управління проектами. Організація системи управління проектами у банку
 17. Методи і форми розподілу (алокації) витрат підтримуючих напрямів на бізнес-підрозділи
 18. Організація методологічної роботи в банку
 19. Зміни до порядку реєстрації та ліцензування банків, погодження статуту банку, відкриття відокремлених підрозділів банку, вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду послуг, подання банками та власниками істотної участі в банку відомостей про структуру власності
 20. Збалансована система показників: шлях до досконалості в банку
 21. Організація та впровадження системи внутрішнього контролю в банках
 22. Оцінка ефективності банківської діяльності  
 23. Практичні аспекти організації роботи банку для мінімізації загальнобанківських витрат
 24. Практичні аспекти побудови системи фінансового менеджменту: аналіз, управління, контроль
 25. Впровадження КРІ у поєднанні зі стратегією. Скільки коштує стратегічне рішення
 26. Управління грошовими потоками як складова функція фінансової служби
 27. Централізований бек-офіс. Методика розрахунку ефективності централізації бек-офісу. Взаємодія фронт-офісу та бек-офісу

 

 

Казначейство

 1. Управління ліквідністю в банку
 2. Казначейство та казначейські операції
 3. Трансфертне ціноутворення в банку
 4. Лімітування операцій міжбанківського кредитування. Визначення кредитоспроможності банків-контрагентів. Розрахунок лімітів по операціях міжбанківського кредитування
 5. Аналіз ефективності діяльності банку. Принципи фінансового аналізу (покрокове керівництво)
 6. Фінансова діагностика надійності банків: методи i технології, кількісний та якісний аналіз, методика встановлення лімітів,z-score модель ймовірності дефолту, рейтингова оцінка, лімітна політика банку
 7. Актуальні питання управління активами та пасивами в комерційному банку. Система показників з оцінки якості управління активами та пасивами.
 8. Казначейські операції та  управління  ліквідністю в банку
 9. Використання методу ефективної ставки відсотка для оцінки та обліку фінансових інструментів, згідно МСФЗ та вимог НБУ
 10. Визначення справедливої вартості інструментів хеджування. Хеджування грошових потоків .
 11. Аналіз та оцінка прибутковості банківського бізнесу
 12. Методи прогнозування банкрутства банку
 13. Політика довгострокового управління активами і пасивами банку
 14. Побудова системи управління ліквідністю банку: мінімально необхідні звіти, система показників управління ліквідністю та їх використання у прийнятті рішень, необхідні бази даних та наявні ІТ-рішення

 

Внутрішній аудит та контроль

 1. Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках
 2. Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
 3. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
 4. Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
 5. Внутрішній аудит капіталу банку
 6. Практичні аспекти аудиторських перевірок
 7. Внутрішній аудит депозитних операцій банку
 8. Внутрішній аудит операцій з цінними паперами в банках
 9. Внутрішній аудит кредитних операцій банку
 10. Аудит кредитного та колекторського процесів
 11. Внутрішній аудит розрахунків з використанням банківських платіжних карток
 12. Внутрішній аудит валютних операцій
 13. Внутрішній аудит ризиків
 14. Внутрішній аудит обліково-операційних операцій банку
 15. Внутрішній аудит оподаткування операцій банку
 16. Внутрішній аудит фінансового моніторингу
 17. Внутрішній аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
 18. Внутрішній аудит та шахрайство
 19. Внутрішній аудит операцій з основними засобами та нематеріальними активами
 20. Внутрішній аудит казначейських операцій
 21. Внутрішній аудит платіжних систем
 22. Внутрішній аудит клієнтського масиву
 23. Внутрішній аудит ефективності управління філією
 24. Внутрішній аудит системи захисту банківської таємниці
 25. Внутрішній аудит якості обслуговування клієнтів
 26. Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
 27. Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
 28. Проведення ІТ аудиту з використанням методології стандарту CobiT 4.1
 29. Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
 30. Організація процесу самооцінки внутрішніх контролів ІТ у відповідності з методологією Cobit
 31. Побудова системи безперервного дистанційного аудиту.

Управління персоналом банку

 1. Оцінка персоналу: ефективні методики та інструменти
 2. Мотиваційні системи в банках. Впровадження КРІ - необхідність чи данина моді
 3. Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
 4. Управління результативністю менеджменту і персоналу комерційного банку
 5. Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
 6. Оптимізація банківського персоналу
 7. Професійний HR – менеджер. Основні правила для успішної роботи
 8. Безперервні зміни і точки зростання компанії у контексті організаційно-кадрового аудиту
 9. Кадрове діловодство в банку. Огляд останніх змін трудового законодавства
 10. Технології роботи з кадровою документацією
 11. Організація діловодного процесу, технологія роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією, ведення архівної справи
 12. Організація роботи архівного підрозділу банку, електронні архіви
 13. Ефективний секретар
 14. Організація контролю виконання документів / доручень в банку
 15. Зміни у кадровому обліку і звітності 
 16. Системи мотивації персоналу банку: існуюча міжнародна практика, тенденції розвитку, практика вітчизняних банків
 17. Кадровий аудит в системі управління персоналом
 18. Побудова грейдингової структури оплати праці

Залучення та обслуговування клієнтів

 1. Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
 2. Ефективність мережі продажів
 3. Ефективні моделі управління регіональною мережею  Банку (сучасна практика)
 4. Аспекти успішних продажів банківських продуктів
 5. Перехресний продаж банківських продуктів (cross-selling)
 6. Private Banking та фінансове планування
 7. Роздрібний бізнес в банку: продуктова, маркетингова та клієнтська політики
 8. Стратегії та технології CRM у банках
 9. Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку  
 10. Альтернативні канали продажу банківських продуктів в сучасних економічних умовах
 11. Особливості залучення та утримання корпоративних клієнтів на банківському обслуговуванні Ефективна організація роботи із залучення корпоративних клієнтів та продажів банківських продуктів корпоративним клієнтам
 12. Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами. Тренінг
 13. Інтеграція системи CRM у повсякденну діяльність банку для обслуговування клієнтів - фізичних осіб
 14. Залучення та обслуговування великих корпоративних клієнтів. VIP-banking для юридичних осіб
 15. Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
 16. Сучасний контактний центр банку
 17. Електронні канали продажу банківських продуктів

 

Банківськи продукти

 1. Управління продуктами (Product management) у фінансових установах
 2. Алокація накладних витрати на банківські продукти. Визначення прибутковості  банківських продуктів
 3. Процес створення продукту
 4. Оцінка та методи розрахунку собівартості і прибутковості банківських продуктів
 5. Методика розробки банківського продукту для клієнтів малого та мікро бізнесу: розробка, впровадження, організація продажів. Практичне застосування
 6. Роздрібні депозитні продукти. Теорія та практика ефективного залучення депозитів фізичних осіб
 7. Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
 8. Сучасні кредитні продукти

Маркетинг

 1. Розрахунок економічної ефективності маркетингових заходів банку.
 2. Банківський брендінг – формування, просування, оцінка
 3. Основні передумови ефективної роботи мережі продажів банку
 4. КС_Оцінка прибутковості банківських продуктів
 5. Маркетинг банківських роздрібних послуг
 6. Якісний сервіс як конкурентна перевага на ринку роздрібних банківських послуг. Методологічне забезпечення, практика, впровадження та організація контролю
 7. Банківські продукти та їх маркетинг
 8. Методи пошуку, залучення та утримання клієнтів. Практичний маркетинг

Кредитування

 1. Кредитування корпоративних клієнтів
 2. Аналіз кредитного портфелю банку
 3. Оцінка кредитного портфелю, особливості формування резервів
 4. Кредитування малого бізнесу. Особливості використання технології мікрокредитування у практиці вітчизняних банків
 5. Кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 6. Кредитний аналіз клієнтів МСБ
 7. Кредитний моніторинг
 8. Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
 9. Факторингові операції
 10. Іпотечне кредитування
 11. Особливості формування резервів за кредитними операціями банків
 12. Кредитний скоринг – теорія та практика
 13. Практики оцінки та експертизи інвестиційних проектів в банку
 14. Вивчення методів фальсифікації даних в балансі підприємства, методи їх розпізнавання
 15. Стрес-тестування кредитного портфелю
 16. Сучасні підходи та методики управління кредитним портфелем в кризових умовах
 17. Оцінка кредитоспроможності позичальників (юридичні особи та приватні підприємці) в умовах фінансово-економічної невизначеності
 18. Аналіз фінансового стану позичальника. Структура та оцінка (інтерпретація) фінансової звітності підприємств
 19. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
 20. Роздрібне кредитування після кризи: споживче кредитування та кредитні карти
 21. Етапи життя кредиту. Прийняття рішень з урахуванням ризику
 22. Централізація кредитних рішень
 23. Актуальні питання практики кредитування будівництва об’єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, юридичні та фінансові ризики проектного фінансування
 24. Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
 25. Заставна оцінка як складова частина кредитного менеджменту
 26. Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 27. Практика оцінки й експертизи інвестиційних проектів
 28. Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
 29. Універсальний інструмент оцінки кредитних ризиків - скорингова карта
 30. Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
 31. Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 32. Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
 33. Експортне кредитування та питання валютного регулювання, які виникають  при наданні таких операцій
 34. Механізми та варіанти кредитування підприємств АПК
 35. Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
 36. Аналіз позичальників при фінансуванні оборотного капіталу
 37. Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний і портфельний підхід)

Робота з проблемною заборгованістю

 1. Актуальні питання та шляхи реструктуризації кредитного портфелю
 2. Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
 3. Робота банку з різними видами застав, переоцінка заставного майна з метою реалізації. Практика стягнення проблемної заборгованості за рахунок заставленого майна
 4. Розірвання кредитних договорів, стягнення заборгованості, накладення арешту на майно боржника – основні аспекти, умови, проблеми та порядок їх вирішення
 5. Корпоративні клієнти: причини виникнення проблемної заборгованості та їх профілактика
 6. Практичні аспекти звернення стягнення на предмет застави, питання реалізації заставленого майна
 7. Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних умовах: Загальноорганізаційні, юридичні та податкові аспекти. Альтернативи зверненню стягнення
 8. Коллекшн та реструктуризація проблемних активів
 9. Роздрібний колекшн
 10. Практикум з повернення боргів: психологія та технологія роботи з боржниками
 11. Банкрутство – як спосіб уникнення від сплати кредиту. Основні методи та підходи при виявленні псевдобанкрутств
 12. Добровільна реалізація як інструмент повернення проблемної заборгованості
 13. Робота з проблемними позичальниками банку: психологічні аспекти впливу на прийняття рішення
 14. Методи хард-колекшн в роботі з боржниками

Управління ризиками в банку

 1. Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
 2.  Менеджмент ризику ліквідності в банку
 3. Менеджмент процентного та кредитного ризиків в банку
 4. Менеджмент ризику забезпечення
 5. Менеджмент валютного ризику в банку
 6. Менеджмент ринкового ризику в банку
 7. Менеджмент цінового ризику в банку
 8. Оцінка операційних ризиків в банку та її практичне застосування
 9. Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
 10. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних і МСБ клієнтів
 11. Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
 12. Система раннього попередження як елемент управління ризиками
 13. Стрес-тестування кредитного ризику корпоративних клієнтів
 14. Кількісні методи оцінки ризиків
 15. Управління інформаційними ризиками
 16. Створення карти операційних ризиків та її використання у прийнятті рішень в реальній роботі
 17. Методологія стрес-тестування, поняття та розрахунок різних рівнів ризику
 18. Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ
 19. Базель ІІІ
 20. Управління рентабельністю та операційними ризиками комерційного банку на основі процесного менеджменту
 21. Організація ефективного управління операційними ризиками в системі внутрішнього контролю банку. Практика впровадження моделей управління операційним ризиком, передумови та індикатори ефективності (з елементами ділової гри)
 22. Індивідуальна оцінка кредитних ризиків великих позичальників по МСФЗ та Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 23. Методика розрахунку ризиків цінних паперів (практичний аспект)
 24. Оптимізація та мінімізація кредитних ризиків при проведенні факторингових операцій
 25. Інструменти і методи контролю і мінімізації операційних ризиків
 26. Регулювання комплаєнс-ризику в банку. Підрозділи управління комплаєнс-ризиків.

Фінансовий моніторинг

 1. Організація та діяльність фінансового моніторингу в банку. Методика оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів
 2. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами
 3. Створення та використання систем автоматизації фінансового моніторингу в банківських установах. Інтеграція таких систем у банківську систему управління ризиками
 4. Функція комплаєнс в комерційному банку
 5. Практичне застосування знань з фінансового моніторингу у виявленні схем з відмивання грошей
 6. Проблемні питання фінансового моніторингу за результатами перевірок банків
 7. Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
 8. Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій
 9. Оптимізація фінансового моніторингу
 10. Використання банками України прийомів перевірки інформації, наданої клієнтом, щодо його ідентифікації
 11. Взаємодія банківських установ під час зупинення операцій, пов’язаних із кіберзлочинністю
 12. Ідентифікація нерезидента (документи, що посвідчують особу, підтверджують місце проживання/перебування, джерела походження коштів)
 13. Основи організації системи фінансового моніторингу в банку. Ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку

Цінні папери

 1. Операції банків з цінними паперами
 2. Управління портфелем цінних паперів
 3. Формування резервів під операції з цінними паперами
 4. Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами
 5. Розрахунок резерву під операції банків з цінними паперами
 6. Операції банків з ОДВП
 7. Операції банків з цінними паперами фіксованої дохідності
 8. Актуальні проблеми вексельного обігу у відповідності до нових нормативних документів з видачі, обігу та погашенню фінансових векселів
 9. Порядок інвестування шляхом здійснення угод на фондових біржах України 
 10. Операції з векселями: авалювання, врахування, доміціляція. Практичні аспекти
 11. Оцінка фінансового стану емітента (практичний аспект)
 12. Основні напрямки роботи з документарними операціями (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)

Валютні операції та валютний контроль

 1. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями. Міжнародні платежі, акредитиви
 2. Фінансування міжнародної торгівлі
 3. Документарні та гарантійні операції комерційних банків при фінансуванні міжнародних угод
 4. Кореспондентські відносини та міжнародні розрахунки
 5. Нові аспекти валютного законодавства щодо порядку проведення операцій з торгівлі іноземною валютою та іноземного інвестування в Україну
 6. Особливості застосування валютного та податкового законодавства за операціями фізичних осіб
 7. Круглий стіл «Проблемні питання здійснення іноземного інвестування в Україну». Розгляд нетипових ситуацій
 8. Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
 9. Окремі питання регулювання та здійснення банківських операцій на міжбанківському валютному ринку
 10. Практика складання статистичної звітності про валютні операції банків та її подання до НБУ. Аналіз операцій банків на валютному ринку України за статистичними звітами
 11. Планування, організація та порядок проведення перевірок банків з питань валютного контролю. Огляд найбільш типових порушень та недоліків, які встановлюються в ході перевірок
 12. Роль і зобов’язання банку у процесі забезпечення розрахунків клієнтів у формі документарного акредитиву, банківської гарантії
 13. Формування ефективного платіжного календарю
 14. Актуальні питання здійснення банками контролю за експортними, імпортними операціями
 15. Функціонування МВР України. Вимоги щодо купівлі та використання іноземної валюти за валютними поточними та капітальними операціями
 16. Банківські гарантії. Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публікація № 758 МТП, редакція 2010 р.)
 17. Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну у грошовій формі
 18. Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
 19. Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання
 20. Практика здійснення міжнародних банківських платежів

Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування

 1. Практичні аспекти бухгалтерського обліку валютних операцій
 2. Оподаткування операцій з іноземною валютою
 3. Облік та оподаткування операцій банку з основними фондами, нематеріальними активами, малоцінними предметами та земельними ділянками
 4. Особливості складання податкової звітності за звітні періоди
 5. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами
 6. Оподаткування банківських установ податком на прибуток та ПДВ з урахуванням законодавчих змін, а також останніх роз’яснень ДПАУ
 7. Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
 8. Облік операцій по заробітній платі, відрядження
 9. Бухгалтерський облік кредитних та депозитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ та інструкції з бухгалтерського обліку НБУ. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості
 10. Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті в банках України. Деривативи як інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік деривативів у банках
 11. Підготовка фінансової звітності банків згідно міжнародних стандартів. Останні зміни в МСФЗ та нормативних документах НБУ
 12. Оподаткування простроченої та безнадійної заборгованості. Облік процентів при проведенні заходів з урегулювання сумнівної заборгованості
 13. Оптимізація оподаткування проблемної заборгованості. Особливості оподаткування операцій банків з борговими зобов’язаннями за фінансовими кредитами. Нове в оподаткуванні операцій з відступлення права вимоги боргів та продажу (відчуження) об’єктів застави (іпотеки)
 14. Визнання в бухгалтерському обліку поточних та відстрочених активів та зобов‘язань з податку на прибуток. Розкриття інформації щодо витрат, відстрочених податкових активів та зобов‘язань з податку на прибуток у фінансовій звітності банків
 15. Здійснення планових виїзних перевірок ДПА банківських установ
 16. Бухгалтерський облік результатів припинення визнання активів банку. Особливості обліку окремих операцій та розкриття у фінансовій звітності
 17. Зміни та особливості нарахування, утримання та перерахування податків з доходів фізичних осіб
 18. Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
 19. Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків
 20. Практичні аспекти бухгалтерського обліку операцій з платіжними картками
 21. Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій щодо врегулювання проблемної кредитної заборгованості та оптимізація оподаткування проблемної та безнадійної заборгованості   
 22. Розрахунок відстроченого податку на прибуток балансовим методом
 23. Бухгалтерський облік та оподаткування документарних операцій
 24. Звітність за кредитним портфелем за стандартами МСФО, практичні аспекти і форми подання звітності
 25. Особливості оподаткування податком на прибуток операцій банку, відображених  в обліку з урахуванням вимог МСФЗ.  
 26. Облік реклами та представницьких витрат.
 27. Трансфертне  ціноутворення    в  оподаткуванні  прибутку підприємств – зміна  в Податковому Кодексі України

Операції з платіжними картками

 1. Обліково-операційні процедури валютних операцій та розрахунки з використанням платіжних карток
 2. Нові вимоги до функціонування платіжних систем
 3. Відкриття та обслуговування корпоративних карток
 4. Овердрафтне кредитування, погашення заборгованості за кредитами овердрафт. Розрахунки з МПС
 5. Планування роботи та обслуговування банкоматів
 6. Претензійна робота за спірними трансакціями по платіжних картках
 7. Електронна комерція та міжнародні карткові платіжні системи
 8. Електронні гроші та їх нормативно-правове регулювання в Україні Порядок узгодження правил системи електронних грошей/ здійснення операцій з електронними грошима
 9. Чіп-технології та торговий еквайрінг
 10. Бізнес еквайрінг та корпоративні картки. Безпека еквайрингової мережі
 11. Нормативно-правові аспекти емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
 12. Діяльність Банку на ринку платіжних карток. Практичні аспекти забезпечення карткового бізнесу
 13. Нормативно-правове забезпечення у сфері карткового бізнесу
 14. Обслуговування банкоматів
 15. Валютні аспекти бізнесу платіжних карток
 16. Операції еквайрингу при розрахунках платіжними картками за товари та послуги
 17. Кредити, овердрафти та несанкціонований овердрафт в контексті операцій з платіжними картами

Розрахунково-касове обслуговування

 1. Практичний курс навчання касирів-операціоністів базовим навичкам роботи в кредитно-фінансової установі на основі нормативно-правової бази НБУ
 2. Продаж та покупка дорожніх чеків
 3. Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
 4. Обслуговування поточних рахунків
 5. Шахрайство при проведенні касових операцій банку.

Правове регулювання діяльності банку

 1. Практика розгляду судами позовів банків з різних питань їх діяльності. Колізії та їх вирішення
 2. Правове регулювання здійснення банками документарних операцій (операції з акредитивами, гарантіями, контргарантіями, авалювання векселів тощо) в розрізі українського законодавства та міжнародного права
 3. Правове забезпечення гарантійних операцій банків
 4. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Задоволення вимог заставодержателя: законодавче регулювання та практичні аспекти
 5. Особливості правового регулювання операцій з нерухомістю: практика банківських установ
 6. Дозвільна документація в будівництві: актуальні юридичні питання практики фінансування будівництва об‘єктів нерухомості
 7. Принципи та практика побудови ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника
 8. Проблемна нерухомість банків: правильно оцінюємо "якість" нерухомості, розробляємо варіанти повернення грошей
 9. Особливості оцінки майна з метою забезпечення кредитних зобов’язань
 10. Практичні питання стягнення боргу за кредитними договорами. Cпори банку з перевіряючими органами. Практика роботи з адміністративною палатою ВСУ
 11. Проблемні питання банківських установ у земельних відносинах. Право на землю, нерухоме майно, іпотека, застава, рефінансування
 12. Особливості кримінального провадження за кримінально -  процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
 13. Новини законодавства, що стосується діяльності банків. Проект постанови пленуму ВГСУ «про практику вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів». Останні актуальні для банків судові прецеденти. Висновки та рекомендації
 14. Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень  
 15. Актуальні питання виконавчого провадження та інші законодавчі акти України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішення судів та інших органів
 16. Договірне право: укладання, виконання та припинення договорів в банківський сфері, а також судова практика визнання їх недійсними
 17. Правові аспекти захисту права власності на об’єкти інтелектуальної власності

Банківська безпека

 1. Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та використання бази даних негативної інформації у роботі банку
 2. Захист банківської електронної інформації
 3. Захист банківської таємниці у банківській установі
 4. Створення ефективної системи банківської безпеки
 5. Взаємодія з органами МВС, СБУ, прокуратури, органами судочинства
 6. Протидія працівників банку незаконним вимогам податкової служби та інших фіскальних, контролюючих, державних органів
 7. Система оцінки благонадійності кандидату, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
 8. Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
 9. Система автоматизованого моніторингу щодо протидії внутрішнім і зовнішнім протиправним проявам
 10. Криптографічний захист інформації в системах телекомунікацій та автоматизації банківських процесів в Україні
 11. Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційною безпекою СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
 12. Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
 13. Інвентаризація ІТ систем і управління подіями інформаційної безпеки - від теорії до практики
 14. Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів
 15. Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
 16. Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу в банку
 17. Розробка та впровадження політики класифікації та захисту інформації банку
 18. Актуальні питання пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
 19. Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
 20. Управління інцидентами інформаційної безпеки
 21. Основні вимоги щодо кандидатів на заміщення вакантних посад у підрозділах Служби безпеки банку
 22. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
 23. Технічний стан та організація охорони Банків
 24. Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації

Інше

 1. Оцінка фінансового стану та надійності страхових компаній України, визначення лімітів страхових ризиків
 2. Взаємодія зі страховими компаніями, методологія, технологія та практика реалізації ефективної співпраці банку та страхової компанії
 3. Аналіз небанківських фінансових інститутів та оцінка ризиків при співпраці з ними
 4. Діловий етикет
 5. Ефективне ведення переговорів
 6. Бізнес-презентація банку та банківських продуктів. Майстерність переконливого виступу. Практика підготовки та проведення
 7. Тайм-менеджмент
 8. Стрес-менеджмент: як зберегти здоров‘я на роботі
 9. Основи управління проектами. Організація системи управління проектами у банку
 10. Основи MS ACCESS та MS EXCEL. основи програмування, застосування в банківській практиці
 11. Приклади вирішення практичних задач за допомогою MS ACCESS
 12. Тренінг «Стрес-менеджмент. Прийоми зняття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика»
 13. Ефективний пошук в Інтернет
 14. Основи створення об’єктів БД MS ACCESS

Середньострокові програми

 1. Внутрішній аудит банку
 2. Банківський менеджмент
 3. Бухгалтерський облік в банку
 4. Податковий облік в банку
 5. Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
 6. Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі
 7. Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
 8. Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу у банку»
 9. Професійний аналіз підприємства-позичальника (практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку
 10. Організація та розвиток карткового бізнесу в банку
 11. Управління ризиками в банку: сучасні методи і технології
 12. Побудова внутрішньобанківської системи протидії шахрайству
 13. Управління персоналом в банку
 14. Англомовна банківська термінологія
 15. Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банків
 16. Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації

 

Семінари, які проводяться спільно з закордонними партнерами

 

Семінари, які проводяться спільно з компанією Alliance Factors, бізнес-партнером компанії S.W.I.F.T. (Росія)

 

 1. Останні зміни в стандартах по клієнтським переказам та управлінню коштами. SWIFT та міжнародні платіжні системи
 2. Методи виконання клієнтських переказів та повідомлень SWIFT. Огляд платіжних систем TARGET2/Fedwire/CHIPS та концепції SEPA. Проведення розслідувань по платіжним інструкціям за допомогою повідомлень SWIFT
 3. Обробка нестандартних ситуацій та проведення розслідувань при розрахунках
 4. Формати SWIFT по операціях на грошових ринках
 5. Інкасо та документарні операції
 6. Рубльові розрахунки в системі SWIFT
 7. Операції SWIFT на товарному ринку

 

Семінари, які проводяться спільно з Frankfurt School of Finance & Management (Німеччина)

 

 1. Управління філіями в банку
 2. Стрес-тестування в банках та фінансових установах
 3. Розвиток нових роздрібних продуктів
 4. Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 5. Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
 6. Управління активами та пасивами
 7. Аналіз управління банком
 8. Трансфертне ціноутворення в банку
 9. Фінансова математика
 10. Контролінг в банку
 11. Ризик-менеджмент - практичний семінар

 

Семінари, якіпроводяться спільноз International Training Center for Bankers (Угорщина)

 

 1. Структуроване кредитування та синдициковані кредити
 2. Фінансова реструктуризація корпоративних кредитів, управління портфелем прострочених кредитів та корекція проблемних позик
 3. Управління банківськими продуктами
 4. Кредитний скоринг в банках

 

Семінари, які проводяться спільно з Challenges Worldwide (Великобританія)

 

 1. Управління картковим бизнесом
 2. Безпека ведення карткових операцій
 3. Принципи та практика управління операційними ризиками
 4. Фінансування міжнародної торгівлі – процедури та практика
 5. Фінансування міжнародної торгівлі – Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
 6. Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
 7. Реструктуризація проблемних кредитів
 8. Розвиток нового продукту - МСБ та корпоративний банкінг

 

Семінари, які проводяться спільно з європейськими консультантами

 

 1. Програма контролю якості та модернізації – зовнішня оцінка процесу аудиту у банку
 2. Вступ до регуляторної системи пруденційного банківського регулювання Базель II / Базель 2,5, Базель ІІІ в Україні
 3. Ключові показники ризику
 4. Запобігання, виявлення і розслідування фінансових злочинів
 5. KYC / AML - Політика «Знай свого клієнта» і протидія легалізації злочинних доходів  
 6. Управління філіями банку

 

Семінари, які проводяться спільно з російськими консультантами

 

 1. Технологія розробки банківського продукту
 2. Підвищення ефективності продажів банківських продуктів
 3. Бізнес-процеси у комерційному банку: опис, оптимізація, регламентація та управління
 4. Побудова та організація функціонування системи менеджменту якості в банку
 5. Розробка і реалізація стратегії і збалансованої системи показників в банку
 6. Бізнес-інжиніринг та організаційний розвиток у банку: методики та успішні практики
 7. Бізнес-моделювання в Microsoft Visio: від стратегії до бізнес-процесів і якості
 8. Банківський маркетинг та ціноутворення
 9. Ефективне управління філіями та додатковими офісами в банку
 10. Ефективна робота з простроченою заборгованістю
 11. Клієнтська робота в банку: практика, методи та прийоми
 12. Організація та проведення продажів банківських продуктів. Продаж банківських продуктів у важких конкурентних умовах. Робота з важкими клієнтами
 13. Стратегічний розвиток факторингового бізнесу
 14. Управлінський облік в банку: Інтегроване рішення для побудови систем бюджетування, ризик-менеджменту і управління ліквідністю
 15. Практичні аспекти впровадження просунутого підходу Базель-2 на основі внутрішніх рейтингів. Побудова та супровід рейтингових моделей. Вимоги до капіталу на покриття ризиків.
 16. Просування банківських продуктів: вибір правильної стратегії

 

         

Стратегічне управління та планування, Казначейство, Внутрішній аудит та контроль, Управління персоналом банку, Залучення та обслуговування клієнтів, Банківськи продукти, Маркетинг, Кредитування, Робота з проблемною заборгованістю, Управління ризиками в банку, Фінансовий моніторинг, Цінні папери, Валютні операції та валютний контроль, Бухгалтерський облік, розрахунки та оподаткування, Операції з платіжними картками, Розрахунково-касове обслуговування, Правове регулювання діяльності банку, Банківська безпека

Источник: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ua/activities/...


Комментарии:


Оставить комментарий
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Введите код: *
Болит справа сзади под ребром при беременности